ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Solea Cura en een cliënt waarop Solea Cura deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Inspanningen Solea Cura

Solea Cura zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Solea Cura zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

Afspraken

De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan Solea Cura melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Solea Cura het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk komt, mag Solea Cura de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen.

Solea Cura moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.

Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

Betaling

Solea Cura vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de praktijk. De gemelde prijzen zijn inclusief btw. Solea Cura vermeldt prijswijzigingen 60 dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar in de praktijk. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.

De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant te voldoen.

Personeel in de praktijk

Solea Cura heeft het recht om zonder vooroverleg met de cliënt bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door medewerkers, indien Solea Cura dit voor een goede uitvoering van de behandeling wenselijk oordeelt.

De cliënt zal tot en met één jaar na de laatste behandeling in de praktijk medewerkers van Solea Cura niet direct of indirect voor zich laten werken, tenzij daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door Solea Cura.

Persoonsgegevens & privacy

De cliënt voorziet Solea Cura vóór de eerste behandeling van alle gegevens, Solea Cura aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.

Solea Cura neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem en op een klantenkaart. Solea Cura behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Solea Cura zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

Geheimhouding

Solea Cura is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Solea Cura verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

Aansprakelijkheid

Solea Cura is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, en/of ontstaan doordat Solea Cura is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.

Solea Cura is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de praktijk.

Garantie

Solea Cura geeft de cliënt één week (7 dagen) garantie op de verrichte behandeling en de producten. Deze garantie vervalt indien:

  • De cliënt andere producten dan de door Solea Cura geadviseerde heeft gebruikt.
  • De cliënt de adviezen niet heeft opgevolgd.
  • De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen twee werkdagen heeft opgevolgd.
  • De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

Beschadiging & diefstal

Solea Cura heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Solea Cura meldt diefstal altijd bij de politie.

Klachten

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking (schriftelijk) gemeld worden aan Solea Cura.Dit vóór er verdere stappen of acties ondernomen worden.

Solea Cura moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal Solea Cura de behandeling opnieuw verrichten, zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien Solea Cura en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator. 

Behoorlijk gedrag

De cliënt behoort zich in de praktijk behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Solea Cura het recht de cliënt de toegang tot de praktijk te weigeren zonder opgaaf van redenen.

Recht

Op elke overeenkomst tussen Solea Cura en de cliënt is Nederlands recht van toepassing.
Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkoming van de overeenkomst.

Kinderen en huisdieren

Het is niet toegestaan om kinderen mee te nemen in de salon Solea cura, in de salon staan voor kinderen gevaarlijke stoffen en benodigdheden zoals mesjes ed. met het oog op de veiligheid is het dan ook niet toegestaan om kinderen mee te nemen.
Huisdieren worden tevens niet toegelaten in de salon uit hygiënisch oogpunt. 

Wet Wkkgz

Vanaf 1 januari 2017 zijn wij verplicht aan een meldcode voor het omgaan met signalen van huiselijk geweld/ kindermishandeling.
Bron: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/inhoud/meldcode.

Solea Cura heeft ook een eigen meldcode.

Hierin staat:

  1. Geconstateerde signalen
  2. Overleg met collega en deskundige over het geconstateerde signaal.
  3. Gesprek met degene die betrokken zijn.
  4. Bij twijfel raadplegen wij https://vooreenveilighuis.nl/veilig-thuis.

Solea Cura uit Geleen gaat uit van een bovenstaande bijlage en aanpak.

De algemene voorwaarden van Solea Cure zijn opgemaakt op 6 augustus 2017